Sprinklers > Shrub Bodies & Nozzles
BS
BS

Shrub Bodies & Nozzles

 • Brass Shrub Bodies
 • Item # Size Box Qty.
  BS Shrub Head 20/200
  BS-M Male Thread 150/600  Sprinklers > Shrub Bodies & Nozzles
  BSF

  Shrub Bodies & Nozzles

 • Brass Shrub Head with Nozzles
 • Item # Size Box Qty.
  BSF12 12' Full Circle 150/600
  BSF15 15' Full Circle 150/600
  BSH12 12' Half Circle 150/600
  BSH15 15' Half Circle 150/600
  BSQ12 12' Quarter Circle 150/600
  BSQ15 15' Quarter Circle 150/600  Sprinklers > Shrub Bodies & Nozzles
  F8
  F8

  Shrub Bodies & Nozzles

 • Brass Nozzle Inserts
 • Item # Size Box Qty.
  3Q12 12' 3/4 Circle 50/1,000
  403 Insert O-ring 25
  CS Center Strip 100/1,000
  F12 12' Full Circle 50/1,000
  F15 15' Full Circle 25/100
  F8 8' Flat Full Circle 25/100
  F9 9' Flat Full Circle 25/100
  H12 12' Half Circle 50/1,000
  H15 15' Half circle 25/100
  H8 8' Flat Half Circle 25/00
  H9 9' Flat Half Circle 25/100
  Q12 12' quarter Circle 50/1,000
  Q15 15' Quarter Circle 25/100
  Q8 8' Flat Quarter Circle 25/100
  Q9 9' Flat Quarter Circle 25/100  Sprinklers

  Sprinklers